Regulamin

Regulamin Klubu Jeździeckiego ISKRA

 

§ 1

Klub Jeździecki ISKRA działa na podstawie statutu.

 

§ 2

Władzami KJ ISKRA, jest zarząd klubu, któremu powierza się wykonanie czynności statutowych.

 

§ 3

Siedzibą Klubu jest Stajnia ISKRA w Sztumskim Polu. Akceptacja regulaminu klubu jest równoznaczna z akceptacją zasad zawartych w regulaminie stajni.

 

§ 4

Warunkami przynależności do Klubu są:

1) złożenie deklaracji o chęci rozwijania swoich umiejętności, i jej praktyczna realizacja poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach;

2) w przypadku nieletnich - oświadczenie rodziców (opiekunów);

3) przekazanie informacji o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa
w zajęciach;

4) opłacenie składek członkowskich;

5) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;

6) bezwzględne posłuszeństwo trenerom, instruktorom i opiekunom;

7) kultura osobista i zdyscyplinowanie;

8) posiadanie legitymacji klubowej wydawanej przez władze klubu na wniosek.

9) przestrzeganie niniejszego regulaminu.

 

§ 5

Ważna legitymacja członkowska uprawnia do:

 1. Przynależności do KJ ISKRA,
 2. Bezpłatny start w zawodach organizowanych przez KJ ISKRA,
 3. Bezpłatne uczestnictwo w imprezach organizowanych w tygodniu na terenie stajni
 4. I innych bonifikat określonych przez zarząd klubu i właścicieli Stajni ISKRA.

 

§ 6

 1. Każdy uczestnik klubu zobowiązany jest do dbania o dobre imię klubu i czynna działalność na rzecz klubu.

 

§ 7

 1. Klub prowadzi zajęcia w cyklu rocznym z przerwami świątecznymi i wakacyjną: treningi skokowe, ujeżdżeniowe jak i nauka jazdy odbywają się na maneżu, ujeżdżalni należącej do Stajni, bądź prowadzone są zajęcia terenowe.
 2. Każdy z członków Klubu zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach przynajmniej raz w miesiącu, startach w zawodach Klubowych, jeśli na takie zostanie powołany przez trenera, lub przejdzie kwalifikacje.
 3. Koszty wynajmu koni do zajęć pokrywają uczestnicy zgodnie z rozporządzeniem właścicieli Stajni ISKRA.

 

§ 8

1. Każdy uczestnik Klubu powinien posiadać podczas zajęć sprzęt treningowy. Pod rygorem niedopuszczenia do zajęć, sprzęt ten i ubiór winny spełniać następujące warunki:

 • buty dostosowane do strzemion, aby nie doszło do zakleszczenia stopy podczas jazdy konnej
 • toczek lub kask ochraniający głowę

2. Stajnia posiada własny sprzęt, który może być udostępniany klubowiczom.

 

§ 9

Zasady uczestnictwa w zajęciach klubu:

Zajęcia klubu odbywają się w terminach ustalanych przez zarząd.

1. Na terenie Stajni, gdzie przeprowadzane są zajęcia, obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych, narkotyków oraz używania jakichkolwiek środków odurzających.

2. Osoby pozostające pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą brać udziału w zawodach sportowych i zajęciach.

3. Podczas zajęć klubu obowiązuje zachowanie wysokiej kultury osobistej.

4. Zabrania się spożywania posiłków podczas czynnej części zajęć (służą temu przerwy).

5. Członkowie zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęciach.

6. Harmonogram i miejsce zajęć ustalane jest przez instruktorów.

7. Zabrania się bez zgody instruktora oddalania się samowolnie z miejsca prowadzonych zajęć. Osoba samowolnie opuszczająca miejsce zajęć nie podlega opiece instruktora.

8.  Za ład i porządek miejsca zajęć odpowiadają uczestnicy.

9. Podczas zajęć należy wykonywać polecenia instruktora.

 

§ 10

Opłaty klubowe:

1. Na obowiązkowe opłaty składają się składki członkowskie.

2. Składka członkowska wynosi 20 zł miesięcznie.

3. Składki należy wpłacać u sekretarza Klubu.

 

§11

Nagrody i kary:

1. Zarząd klubu może nagradzać i wyróżniać swoich członków za:

 • Czynną działalność na rzecz klubu,
 • Wzorową postawę jeździecką,
 • Wybitne podniesienie wiedzy i umiejętności jeździeckich,
 • Dbanie o dobry wizerunek i godne reprezentowanie klubu,
 • Za aktywny udział w pracach Klubu, systematyczny udział w zajęciach treningowych.

 

2. Zarząd klubu może ukarać swoich członków:

 • za nieprzestrzeganie obowiązków członka Klubu po uprzednim upomnieniu – zawieszenie w prawach członka na okres 2-6 miesięcy z możliwością zmniejszenia kary w przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania przedstawionego w terminie do Zarządu Klubu.
 • za opuszczenie czterech kolejnych treningów bez podania przyczyn – upomnienie,
 • za opuszczanie więcej niż miesiąca zajęć treningowych bez podania przyczyn (zwolnienie lekarskie, nauka w szkole, itp.) – nagana i prace społeczne na rzecz klubu.
 • za systematyczne opuszczanie zajęć treningowych bez podania przyczyny (dwa miesiące lub 8 treningów) – zawieszenie w prawach członka na okres 2-6 miesięcy z możliwością zmniejszenia kary w przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania przedstawionego w terminie do Zarządu Klubu.
 • za ponowne systematyczne opuszczenie zajęć treningowych i nagminne nieprzestrzeganie obowiązków członka Klubu – skreśleniem z listy członków.
 • za umyślne niszczenie sprzętu sportowego lub turystycznego powierzonego klubowiczowi lub sprzętu wykorzystywanego podczas zajęć treningowych – naprawa zniszczonego sprzętu lub jego odkupienie.

 

§12

Zarząd Klubu opracowuje i zatwierdza Regulamin Klubu oraz zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego Regulaminu.

 

Zarząd KJ ISKRA

POBYTY DLA JEŹDŹCA I KONIA WARTO POZNAĆ

Stajnia ISKRA ul. Łąkowa 19, 82-400 Sztumskie Pole
tel.: 512 666 120 / e-mail: kontakt@stajniaiskra.pl

Newsletter

Aby otrzymywać aktualne informacje i promocje dotyczące oferty Stajni ISKRA – zapisz się
 
Stajnia ISKRA