Statut

Statut Klubu Jeździeckiego ISKRA

 

Rozdział I

NAZWA. TEREN DZIAŁANIA. SIEDZIBA. CHARAKTER PRAWNY

§1

1. Klub Jeździecki ISKRA, zwany dalej w skrócie KJ ISKRA lub klubem, jest powszechną organizacją zrzeszającą wszystkie osoby zainteresowane rekreacją, hippoterapią, sportem konnym i hodowlą oraz sympatyków koni i jeździectwa wspierających działalność klubową.

2. KJ ISKRA jest organizacją aktywnie działającą w zakresie kultury fizycznej, współdziałającą aktywnie w utrzymaniu i przedłużaniu funkcji życiowych człowieka oraz w kształtowaniu obyczajów kulturalnego odpoczynku, w zaspokajaniu potrzeby sportowej rywalizacji i dążenia do osiągania wyników w ramach społecznie akceptowanych zasad współzawodnictwa.

 

§2

Terenem działania KJ ISKRA jest obszar województwa pomorskiego, a siedzibą władz klubu - Stadnina Koni Stajnia ISKRA, ul. Łąkowa 19, 82-400 Sztumskie Pole.

 

§3

Klub opiera swą działalność na pracy społecznej członków.

 

Rozdział II

CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA

§4

Celem działania KJ ISKRA jest w szczególności:

1.   Popularyzacja walorów rekreacji i sportu konnego.

2.   Organizacja zajęć, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.

3.   Zapewnienie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych i hipoterapii.

4.   Rozwijanie usług w zakresie rekreacji konnej i hipoterapii.

5.   Tworzenie i udostępnianie członkom klubu bazy rekreacyjno-sportowej. Warunki i zasady korzystania z w/w bazy określi odrębny regulamin zatwierdzony przez Zarząd Klubu.

6.   Współpraca z osobami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem jeździectwa i hodowli koni w kraju. Kształcenie atmosfery wzajemnej życzliwości i pomocy wśród członków klubu.

7.    Ochrona przyrody, krajobrazu, zabytków kultury i środowiska naturalnego.

8.    Rozwijanie celów statutowych Polskiego Związku Jeździeckiego.

 

§5

Dla osiągnięcia swego celu KJ ISKRA stosuje następujące środki działania:

1. Propaguje rozwój rekreacji i sportu konnego na terenie działania we współdziałaniu ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami i instytucjami, osobami fizycznymi, a także w oparciu o własną działalność gospodarczą.

2. Organizuje zawody oraz imprezy rekreacyjne i sportowe dla swoich członków, jak również bierze udział w imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych organizowanych przez instytucje państwowe i społeczne oraz inne organizacje sportowe i turystyczne.

3. Rozwija w różnych formach propagandę sportu, hipoterapii, rekreacji i turystyki konnej.

4. Współdziała w zakresie ochrony przyrody i środowiska naturalnego.

5. Organizuje i współuczestniczy w konkursach, konferencjach, seminariach, obozach, na których szkoli się działaczy, organizatorów i instruktorów.

6. Organizuje i prowadzi, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów szczegółowych, działalność
gospodarczą wspomagającą osiąganie celów statutowych.

7. Organizuje i prowadzi, z zachowaniem obowiązujących przepisów, ośrodki rekreacyjno-sportowe na terenie swego działania, współuczestniczy w organizacji i prowadzeniu ośrodków rekreacyjno-sportowych i turystycznych.

8. Zarządza posiadanymi urządzeniami rekreacyjno-sportowymi i turystycznymi, rozwija działalność w zakresie rozwoju bazy materialnej klubu.

9. W zakresie propagacji kultury fizycznej współdziała ze wszystkimi jednostkami i osobami zainteresowanymi jej rozwojem.

10. Podejmuje inne przedsięwzięcia zgodne z prawem, w ramach statutowej działalności, jakie okażą się celowe dla rozwoju rekreacji i sportu konnego na obszarze działania klubu.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE. ICH OBOWIĄZKI I PRAWA. NAGRODY I KARY. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

§6

Członkowie KJ ISKRA dzielą się na:

 • zwyczajnych
 • wspierających
 • honorowych

 

§7

1. Członkami zwyczajnymi KJ ISKRA są:

 • osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają czynne i bierne prawo wyborcze
 • młodzież szkolna do 18 roku życia za zgodą swych prawnych opiekunów, bez możliwości czynnego i biernego
 • prawa wyborczego

2. Przyjęcia osób fizycznych w poczet członków zwyczajnych dokonuje Zarząd na podstawie indywidualnej pisemnej deklaracji o chęci wstąpienia do klubu, w której kandydat zobowiązuje się do przestrzegania statutu klubu, jego regulaminów oraz uchwał Zarządu.

 

§8

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu członków klubu.

2. Brać czynny udział w zawodach i imprezach rekreacyjno-sportowych organizowanych przez KJ ISKRA wg zasad i form ustalonych przez Zarząd.

3. Wysuwać postulaty i wnioski wobec władz klubu.

4. Otrzymywać od klubu pomoc w realizacji jego statutowych zadań.

5. Korzystać z urządzeń i sprzętu KJ ISKRA.

6. Nadanie uprzywilejowanych uprawnień członka honorowego lub przyznanie statutu członka wspierającego nie pozbawia członka klubu wcześniej nabytych praw.

 

§9

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1. Przestrzegać przepisów statutu, regulaminów oraz uchwał i postanowień władz klubu.

2. Regularnie opłacać składki członkowskie.

3. Brać czynny udział w działalności statutowej.

4. Przestrzegać ogólnych zasad prawnych i moralnych obowiązujących w kraju oraz dobrych tradycji kultywowanych środowisku jeździeckim.

5. Podnosić swoje kwalifikacje w zakresie wszechstronnego użytkowania konia.

 

§10

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne sponsorujące działalność statutową klubu na terenie jego działania.

 

§11

Członkowie wspierający mają prawo:

1. Brać udział osobiście lub poprzez swoich przedstawicieli w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

2. Wysuwać postulaty i wnioski wobec władz klubu.

3. Korzystać z innych uprawnień nadanych przez Zarząd, a wynikających z działalności KJ ISKRA.

 

§12

Członkowie wspierający mają obowiązek:

1. Aktywnie pomagać w realizacji celów statutowych.

2. Przestrzegać przepisów statutu.

 

§13

1. Członkami honorowymi KJ ISKRA są osoby fizyczne, szczególnie zasłużone dla rozwoju jeździectwa.

2. Godność członka honorowego nadawana jest przez Zarząd klubu na podstawie podjętej uchwały.

 

§14

1. Członkowie honorowi mają prawo:

 • uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym.
 • brać udział w zawodach i imprezach klubowych.
 • korzystać z uprawnień i przywilejów określonych przez Zarząd klubu.

2. Do obowiązków członków honorowych klubu należy przestrzeganie statutu klubu.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni od opłat wpisowego i składek członkowskich.

 

§15

Członkostwo wygasa wskutek:                                                  

1. Wystąpienia zgłoszonego na piśmie po uprzednim uregulowaniu zobowiązań rzeczowych i finansowych w stosunku do klubu.

2. Nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Dopuszcza się możliwość urlopowania osób, które z ważnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w pracy klubu, w trybie i na zasadach ustalonych przez Zarząd.

3. Nieprzestrzegania zasad statutu, regulaminów i uchwal Zarządu oraz etyki jeździeckiej.

4. Nie uczestniczenia w realizacji zadań statutowych klubu, po uprzednim ostrzeżeniu przez Zarząd o mogących wystąpić skutkach.

5. W kwestiach spornych z Zarządem przysługuje członkowi klubu prawo odwołania się do decyzji Walnego Zgromadzenia.

 

§16

1. Nagrody i kary muszą stanowić metody wychowawcze w kształtowaniu etyki członków klubu.         

2. Zarząd KJ ISKRA ma prawo przydzielania nagród działaczom nie będących członkami klubu za wybitne zasługi na rzecz rozwoju klubu.

3. Zarząd klubu ma prawo występować z wnioskiem do kompetentnych władz o przyznanie nagród i odznaczeń państwowych.

4. Regulamin nagród i kar ustanowi Zarząd klubu w formie oddzielnej uchwały, zatwierdzonej na Walnym Zgromadzeniu.

5. Rozstrzygnięcie sporów w obrębie klubu należy w pierwszej fazie do Zarządu klubu. Odwołania od decyzji Zarządu wyłącznie w odniesieniu do spraw personalnych mogą być kierowane do Walnego Zgromadzenia, którego werdykt jest zobowiązujący dla Zarządu.

 

Rozdział IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE KJ ISKRA

§17

Władzami klubu są:                                                                                                                      

1.   Walne Zgromadzenie

2.   Zarząd

3.   Komisja Rewizyjna

 

§18

Kadencja władz wybieranych trwa dwa lata.

 

§19

Jeżeli szczegółowe przepisy statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność przynajmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania. W razie równowag głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

 

§20

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze jest zwoływane co dwa lata przez Zarząd, przy czym termin, miejsce i porządek dzienny musi być podany do wiadomości imiennie członkom klubu, w formie pisemnej nie później niż na 14 dni przed datą zgłoszenia. Walne Zgromadzenie sprawozdawcze powinno być zwoływane raz w roku w celu podsumowania i oceny rocznej działalności oraz ewentualnej korekty kierunków działań.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd:

 • z własnej inicjatywy
 • na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek zgłoszony przez co najmniej 1/2 członków zwyczajnych

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w terminie do l miesiąca od daty uchwały lub wniosku.

5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 • ustalanie kierunków i programu działania KJ ISKRA
 • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności klubu
 • wybór Zarządu w składzie: prezes, wice prezes, sekretarz, członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie: przewodniczący, członkowie wg regulaminu opracowanego przez Zarząd, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie
 • uchwalanie zmian statutu KJ ISKRA
 • udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi
 • zatwierdzanie regulaminów działania władzy klubu.

 

§21

Zarząd

1. Zarząd składa się z 3 osób.

2. Liczbę członków Zarządu każdorazowo ustala Walne Zgromadzenie.

3. Do kompetencji Zarządu należy:

 • reprezentowanie klubu
 • wykonywanie uchwal Walnego Zgromadzenia
 • uchwalanie budżetów rocznych klubu oraz ich realizacja
 • zarządzanie majątkiem i funduszami klubu
 • określenie kierunków budownictwa urządzeń sportowych i rekreacyjnych
 • uchwalanie rocznych planów pracy
 • uchwalanie regulaminów dotyczących organizacji działalności klubu, w tym nagród i kar
 • przyjmowanie członków, skreślanie ich z listy i urlopowanie
 • ustalanie składek członkowskich
 • wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i wyłącznej
 • kompetencji Komisji Rewizyjnej.

4. Zarząd zbiera się w miarę potrzeby lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

§22
Komisja Rewizyjna

 

1. Całokształt działalności KJ ISKRA. a zwłaszcza jego działalność gospodarcza jest kontrolowana przez Komisję Rewizyjną co najmniej raz w roku.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 osób i wybiera spośród swych członków przewodniczącego.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach pozostałych władz klubu.

4. Komisja Rewizyjna:

 • przeprowadza okresowe kontrole statutowe, finansowe, gospodarcze z działalności klubu
 • może zażądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących ich działalności
 • w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości, określa terminy oraz sposoby ich usunięcia

5. Komisja Rewizyjna działa kierując się statutem i regulaminem wewnętrznym KJ ISKRA.

 

Rozdział V
ZASADY WYBORCZE

§23

 1. Wszystkie władze klubowe i Komisję Rewizyjną wybiera się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia, przy nieograniczonej liczbie kandydatów, na Walnym Zgromadzeniu. Liczba kandydatów musi być co najmniej równa liczbie osób wybieranych.
 2. Czynne i bierne prawo wyborcze mają pełnoletni członkowie zwyczajni.
 3. Przy wyborze do władz należy kierować się zasadą powoływania w skład Zarządu osób reprezentujących interesy wszystkich członków klubu.
 4. Głosowanie odbywa się na poszczególnych kandydatów. Za wybranych do władz uważa się tych, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów, a liczba wybranych członków władz musi być równa wielkości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.
 5. Kumulacja głosów jest niedopuszczalna.
 6. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie.
 7. Zarząd oraz Komisja Rewizyjna konstytuuje się we własnym zakresie.
 8. W razie ustąpienia członka władz, władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
 9. Liczba członków władz z kooptacji nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków władz wybranych.
 10. Tę samą funkcję we władzach klubu może pełnić członek klubu nieprzerwanie nieograniczoną liczbę kadencji, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi inaczej.
 11. Członek klubu może pełnić tylko jedną funkcję z wyboru.

 

Rozdział VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§24

 

1. Majątek KJ ISKRA stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Na nieruchomości i ruchomości klubu składają się:

 • własne
 • dzierżawione lub wynajmowane od osób prawnych lub finansowych zainteresowanych działalnością jeździecką
 • darowizny

3. Na fundusze klubu składają się:

 • dotacje państwowe
 • dochody z działalności gospodarczej
 • fundacje na wsparcie działalności statutowej
 • wpływ ze składek członkowskich
 • darowizny

4. Szczegółowe warunki dotyczące dyspozycji majątkiem dzierżawionym lub wynajętym określi Zarząd w pisemnym porozumieniu z właścicielem.

5. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego oraz zaciągania innych zobowiązań uprawniony jest Zarząd KJ ISKRA.

6. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch uprawnionych przedstawicieli Zarządu.

 

Rozdział VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KJ ISKRA

§25

Zmiana statutu oraz rozwiązanie KJ ISKRA następuje na mocy uchwały przyjętej większością co najmniej 2/3 głosów uprawnionych członków Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określić sposób likwidacji klubu oraz cel, na który zostanie przekazany jego majątek.

POBYTY DLA JEŹDŹCA I KONIA WARTO POZNAĆ

Stajnia ISKRA ul. Łąkowa 19, 82-400 Sztumskie Pole
tel.: 512 666 120 / e-mail: kontakt@stajniaiskra.pl

Newsletter

Aby otrzymywać aktualne informacje i promocje dotyczące oferty Stajni ISKRA – zapisz się
 
Stajnia ISKRA